2016

Julemøte, Fredag 2. desember 2016, kl. 19.30 på Stranges Stiftelse, Klostergaten 28

Først blir det italienske sanger med 

Hilde V. Brynjulfsen

Hilde flyttet til Italia for første gang i 2010 og har siden hatt en forkjærlighet for landet og språket. Hun skal synge italienske sangperler i et jazzpreget format.

Med seg på gitar har hun Øyvind Tveito Vedøy.

Så vil det serveres:

Prosecco

Antipasti Misti con Sorprese Calde di Stefano

Gelato, Panettone e Caffe

Liquori irresisitibile

 Julemøte

Det vil også bli auksjon med spennende objekter.

Serata di Natale  

Venerdi 2 dicembre alle ore 19.30 Stranges Stiftelse, Klostergaten 28

Hilde Vikøyr Brynjulfsen

con Øyvind Tveito Vedøy canterrá per noi in italiano.

Menu

Prosecco

Antipasti Misti con Sorprese Calde di Stefano

Gelato, Panettone e Caffe

Liqueri irresistibile


«Benvenuti al Sud»

Fredag 18. november kl. 19.00 Adresse: Jacobsfjorden 6, andre etasje (Bryggen)

Benvenuti al Sud

Vi viser komedien «Benvenuti al Sud» som handler om stereotypiske forskjeller mellom italienere i nord og sør Italia. En mann fra nord Italia må flytte til sør Italia og det blir panikk: forskrekkelsen bunner i de stereotypiske forestillingene og frykten han alltid har hatt for en verden han ikke skjønner. Men, til slutt, vil han kanskje finne seg til rette?

Etter visningen får man sjansen til å prate litt om filmen på italiensk i et uformelt miljø.

Vi viser filmen med engelsk tekst så de fleste burde få meg seg budskapet


Onsdag 9. november kl.19.30

på Stranges Stiftelse, Klostergaten 28

Helge Christiansen e Lisa Kalstø Reiersen

Vil holde følgende foredrag:

“Vår Italia”: Mellom Roma og Toscana

Italia er så mye mer enn de godt kjente storbyene Roma, Venezia og Firenze. Det virkelige Italia, «La vera Italia» finner vi vel så mye i områder som er mer ukjente for gjennomsnittsturisten. Helge Christiansen og Lisa Kalstø Reiersen har funnet sitt «la vera Italia» i området mellom Roma og Toscana, det nordlige Lazio, og har også skrevet bok om emnet, hvor de gjennom tekst og bilder har forsøkt å formidle sine inntrykk og sin begeistring, både for mennesker, natur, historie og kulturelle særtrekk. Dette er også foredragets tema.

Helge Christiansen1

CURRICULUM:

Helge Christiansen deler sin tid mellom Tolfa i Italia og Bergen. Han har tidligere jobbet som arkitekt, både i Norge og i andre deler av verden, hvorav for en lang periode i Afrika. Pensjonisttilværelsen gir han anledning til å søke nye veier, som gir han et liv med mye tilfredsstillelse. Han er forelsket i Italia, og spesielt i Nord Lazio. Han har skrevet en annen bok sammen med Giovanni Padroni: “Tolfa som den var”, og han skriver for tiden en bok om poeten Fabrizio de André.

Lisa Kalstø Reiersen har sin bakgrunn som ergoterapeut og har blant annet arbeidet i det norske Fredskorpset i Botswana. Fotografi har vært en av hennes store interesser i mange år. Rikdommen av motiv i Italia og stemninger i dagliglivet der, har vært en ytterligere inspirasjon til å dyrke denne interessen. Hun ble allerede i 1999 med i organisasjonen Centro Studi Italo-Norvegese med hovedsete i Tolfa nord for Roma. Som sin mann føler hun en sterk tilknytning til det området som de sammen har valgt å lage en bok om.

Mercoledi 9 novembre alle ore 19.30

Stranges Stiftelse, Klostergaten 28

Helge Christiansen e Lisa Kalstø Reiersen

terránno un intervento intitolato:

“La nostra Italia”: Tra Roma e Toscana

L’ Italia non e solo le grandi citta come Roma, Venezia o Firenze. Si puo trovare «La vera Italia» in molti altri posti dove i turisti non arrivano. Helge e Lisa hanno trovato la loro «vera Italia» tra Roma e Toscana, nel Lazio del nord, e hanno scritto un libro sul posto, nel quale esprimono il loro entusiamo e amore per la gente, la natura, la storia e la cultura della zona. E questo e il sogetto della loro relazione.

Helge Christiansen2

CURRICULUM:

Helge Christiansen divide il suo tempo tra Tolfa (Italia) e Bergen (Norvegia). Nella sua vita professionale ha lavorato come architetto sia in Norvegia che in altre parti del mondo, fra queste un lunghissimo periodo in Africa. In pensione, i suoi tanti interessi lo portano a cercare nuovi sentieri, che lo conducono ad una vita di soddisfazioni. É innamorato dell’Italia e specialmente del nord del Lazio. Ha anche scritto un altro libro, insieme a Giovanni Padroni: “Tolfa com’era”, e sta scrivendo un libro sul poeta Fabrizio de André.

Lisa Kalstø Reiersen ha lavorato come terapista occupazionale e ha tra l’altro lavorato in Botswana per il servizio dei volontari norvegese. Lisa e sempre stata interessata in fotografia, e la ricchezza dei motivi in Italia l’hanno inspirata ancora di piu. Dal 1999 fa parte del organizazione Centro Studi Italo-Norvegese con sede principale a Tolfa, al nord di Roma. Anche lei, come suo marito, e molto attaccata a questa zona sulla quale hanno deciso di scrivere un libro.


Vinelli

Torsdag 22. september kl. 15.00 – 17.00

Litteraturhuset: Rom: Alver, Østre Skostredet 5

En hyllest til de første universitetsutdannede kvinner i Italia og Norge

Ved Prof. Annalisa Oboe og Prof. Andrea Vinelli fra Universitetet i Padova

Vinelli2

I år markeres det 370-årsdagen siden fødselen til Elena Lucrezia Cornaro Piscopa som fikk sin grad i filosofi i Padova i 1678 og er betraktet som den første universitetsutdannede kvinne i Europa. Vi vil også minne Cecilie Thoresen, den første kvinne å bli immatrikulert ved Universitetet i Oslo.


Onsdag 7. september kl.19.30  på Stranges Stiftelse, Klostergaten 28

Vera Gheno

Eppur si muove: om det italienske språkets historie og endring

Fra de tidligste dokumentasjoner av italiensk språk, som Placiti Cassinesi, gjennom grammatikkbøker fra 1500-tallet og ordbøkene til Accademici della Crusca fra 1612, og fram til det til tider nesten ubegripelig slengspråket brukt på elektroniske og sosiale medier: Hvor kommer italiensk ifra, men ikke minst, hvor går det hen? Det snakkes om det italienske språkets dekadens, med analfabetismens tilbakekomst og “invasjonen” av anglisismer i språket. I hvilken grad er dette sant?

Gheno vil drøfte det italienske språkets historie fra dets opprinnelse til i dag, med vekt på «mutasjoner» i språket i løpet av de siste 20 år. Dette er noe som engasjerer folk, og noe som Gheno ikke minst er lidenskapelig opptatt av. Gheno forsker hovedsakelig på kommunikasjon gjennom elektroniske medier, og dermed alle språkformer som ofte forarger “puristene”, som SMS-språket og språket brukt i sosiale medier.

CURRICULUM: Gheno har hovedfag i sosiolingvistikk, og har en doktorgrad i lingvistikk fra Università di Firenze, hvor hun også underviser på Laboratorio di Italiano Scritto. Dosent ved Laboratorio di Informatica ved Università per Stranieri i Siena. Dosent i sosiolingvistikk ved Middlebury College, Firenze. Twitter-manager og medlem av redaksjonskomiteen for språkkonsulens ved Accademia della Crusca. Hun er spesialisert i teknisk mediert kommunikasjon og har de siste 10 årene skrevet flere titalls tekster om temaet. Noe kan ses på: https://unifi.academia.edu/VeraGheno. Hun har nylig samarbeidet med Treccani for prosjektet “Treccani 90° – 1925-2015, 90 år med italiensk kultur” (http://www.treccani.it/90anni/parole/) og med Dante Alighieri i forbindelse med en bokutgivelse ved Massimo Arcangeli, Peccati di lingua. Le 100 parole italiane del Gusto, 2015, Soveria Mannelli, Rubbettino.

Vera Gheno

Mercoledi 7 settembre alle ore 19.30 Stranges Stiftelse, Klostergaten 28

Vera Gheno

terrá un intervento intitolato:

Eppur si muove: l’italiano e la sua storia attraverso i secoli

Dai primi documenti dell’italiano, come i Placiti Cassinesi, passando dalle grammatiche del Cinquecento e dal Vocabolario degli Accademici della Crusca del 1612, per arrivare al gergo a tratti quasi incomprensibile delle comunicazioni mediate tecnicamente: da dove viene l’italiano, ma soprattutto dove sta andando? Si sente spesso parlare di “decadenza dell’italiano”, tra analfabetismo di ritorno e “invasione” degli anglicismi. Quanto c’è di vero in questa affermazione?

Gheno vuol fare un excursus sulla storia della lingua italiana dai primordi a oggi, soffermandosi sul presente e sulle «mutazioni» subite dall’italiano negli ultimi vent’anni: di solito questo è un argomento che appassiona molto, e di sicuro appassiona lei. Infatti, Gheno si occupa prevalentemente di comunicazione mediata tecnicamente, quindi di tutte quelle forme di lingua che fanno spesso inorridire i puristi, come il linguaggio degli SMS o dei social network.

CURRICULUM: Laureata in Sociolinguistica, Dottore di ricerca in Linguistica Italiana presso l’Università di Firenze; docente del Laboratorio di Italiano Scritto presso la medesima università. Docente del Laboratorio di Informatica presso l’Università per Stranieri di Siena. Docente di Sociolinguistica presso il Middlebury College, Firenze. Twitter manager e membro della redazione della Consulenza Linguistica dell’Accademia della Crusca. Specializzata sulla comunicazione mediata tecnicamente, ha scritto, negli ultimi 10 anni, diverse decine di contributi sull’argomento. Alcuni sono leggibili su https://unifi.academia.edu/VeraGheno. Ha collaborato recentemente con Treccani per il progetto “Treccani 90° – 1925-2015, 90 anni di cultura italiana” (http://www.treccani.it/90anni/parole/) e con la Dante Alighieri per il volume, curato da Massimo Arcangeli, Peccati di lingua. Le 100 parole italiane del Gusto, 2015, Soveria Mannelli, Rubbettino.


Hansa4

LO STOFISS

ARRIVA A BERGEN

DOMENICA  12 GIUGNO 2016

                           Sede del Centro Culturale Italiano, Holmedalsgården, 3. piano, ore 19.30

In occasione delle giornate anseatiche la Confraternita dello Stofiss dei Frati di Rovereto fondata da Andrea Vergari, direttore del centro culturale italiano e presidente della Dante Alighieri di Bergen 1996-2000, avrà il piacere di condividere con la Dante Alighieri e con il Centro Culturale Italiano i frutti del lavoro che ha consentito a Bergen di diventare città dello stoccafisso, patrimonio intangibile dell’umanità.

Per l’occasione verrà preparato un menu particolare a base di stoccafisso.

MENU’

Tris di baccalà mantecato

Presentazione del filmato “ La storia della Querina “

Franco Fortunato e Valentina Grossi

Polenta e baccalà

Presentazione delle rotte dello stoccafisso partite dalla Norvegia

Otello Fabris autore dei “ Misteri del Ragno”

Verdens Beste

Vino: Prosecco


I anledningen Hansadagene inviterer Dante Alighieri-foreningen i Bergen, i samarbeid med Italias ambassadør til Norge, Giorgio Novello, til arrangement

Fredag 10. juni klokka 20.00, Schøtstuene

Massimo Andreoli

vil holde et åpent foredrag på engelsk:

“Venice is a fish”

Foredraget på engelsk vil være en «animert» vandring i tiden og vil handle om Venezia og fisk, enten det handler om fisken i Mare Nostrum, eller den som kom fra de nordiske sjøene. Fiskehandelen mellom Venezia og Norden begynte i 1432, takket være Pietro Querini. Foredraget vil ta opp både legender og historien til Repubblica Serenissima, og det varige forholdet mellom Venezia og Norge. Foredraget varer i ca.40 minutter.

 “La Venerabile Confraternita del Bacalà alla Vicentina” vil tilby bacalao-smaksprøver til de frammøtte!

Hansa

Massimo Andreoli leder CERS – Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche, en europeisk historisk forening. Han har hatt ansvar og bidratt ved en rekke historiske tilstellinger som “Western Silk Road”, Venezia Karneval, ved europeiske hovedstadmarkeringer samt verdensutstillinger. Han er utnevnt Ridder ved den Italienske Republikk for sine tjenester. Han har ansvar for italienske utstillinger i løpet av Hansadagene.

Hansa2

In occasione delle Giornate Anseatiche la S.E. l’Ambasciatore Giorgio Novello Invita 

Venerdi 10 giugno alle ore 20.00, Nelle Schøtstuene

Massimo Andreoli

che terrá un intervento in inglese (!) intitolato:

“Venice is a fish”

Questa sera non si terrà una lezione di storia o di cucina. Ma si percorrerà un viaggio nel tempo attraverso il secolare, profondo rapporto tra Venezia e il pesce. Tutto il pesce, che sia pescato nel Mare Nostrum o nelle più fredde acque dei mari del Nord, da cui iniziò ad arrivare nel 1432, grazie a Pietro Querini, il magnifico merluzzo, a volte sotto forma di stoccafisso, altre volte sotto forma di baccalà sotto sale. Tra storia e leggenda il pesce è presente direttamente o indirettamente in tutta la storia della Repubblica Serenissima, per arrivare fino ai nostri giorni nei menù di raffinati chef stellati o sulle copertine di libri e guide turistiche, nei quali non manca mai il baccalà mantecato o alla vicentina, collegamento ancor oggi fortissimo e vivissimo tra Venezia e la Norvegia.

La Venerabile Confraternita del Bacalà alla Vicentina offrira un assaggio di bacalà al publico!

Hansa3

Massimo Andreoli è fondatore e Presidente del CERS – Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche. Collaboratore dell’Ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa nell’ambito degli “Itinerari Culturali”, coordinatore del Comitato Organizzatore della Conferenza Internazionale dell’UNWTO sulla “WesternSilk Road”, responsabile dal 1999 degli eventi storici d’apertura del Carnevale di Venezia, è stato ideatore e coordinatore iniziative storico/celebrative a Lille Capitale Europea della Cultura 2004, Shanghai Expo 2010, Jerusalem Knights Festival 2011 e 2012, Milano Expo 2015, S. Pietroburgo, Istanbul, Atene, Salonicco, Taiwan. Con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2011 gli è stata conferita l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.


Fredag 20. mai kl.19.00 på Holmedalsgården 6f, 3. etasje

Lise Sunnanå og Dag Sunnanå, og Laura Ugolini (den siste må bekreftes)

Vil kort introdusere filmen de har hatt viktige roller i før selve visningen:

Quo Vado? (2016)

Quo Vado2

Checco hos norsklærer Lise og bryllup ved Hordamuseet.

Checco er født på den privilegerte siden av samfunnet i en mindre italiensk by, med sikker og fast jobb som offentlig ansatt. Når offentlige reformer truer med å kutte utgifter i byråkratiet, blir Checco nødt til å akseptere dårligere arbeidsforhold, noe som fører ham til Nordpolen. På veien dit spilles flere av scenene inn i Bergen, med kjente lokale aktører og statister!

Komedien, med direktør og manusforfatter Gennaro Nunziante og Checco Zalone, ble frigitt 1. januar 2016, og ble en umiddelbar publikumsuksess i Italia. Dette forklares på ulike vis …

Venerdi 20 maggio alle ore 19.00 Holmedalsgården 6f, 2. piano

Gli artisti cinematografici Lise Sunnanå e Dag Sunnanå, e Laura Ugolini (da confermare), 

Introdurranno il popolare film comico:

Quo Vado? (2016)

Quo Vado

  Quo vado? racconta la storia di Checco, un ragazzo che ha realizzato tutti i sogni della sua vita: vivere con i suoi genitori evitando così una costosa indipendenza; essere eternamente fidanzato senza mai affrontare le responsabilità di un matrimonio, ma soprattutto, avere un lavoro sicuro ed è riuscito a ottenere il massimo: un posto fisso nell’ufficio provinciale caccia e pesca. Con questa leggerezza Checco affronta una vita che fa invidia a tutti. Un giorno però tutto cambia. Il governo vara la riforma della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. Convocato al ministero, Checco è messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o essere trasferito lontano da casa. Per mantenere il posto fisso, Checco deve prima girovagare in Italia per poi essere trasferito al Polo Nord, in una base scientifica italiana col compito di difendere i ricercatori dall’attacco degli orsi polari…


Onsdag 27. april kl.19.30 på Stranges Stiftelse, Klostergaten 28

Roberto Tartaglione

Vil holde et foredrag om:

Italiensk som DO-RE-MI: om italienske sangeres innflytelse på standard italiensk

Det er sagt at Italia blei skapt av Garibaldi, og at TV skapte det italienske fellesspråket. Men i tillegg til at radio, TV og skolegang brakte standard italiensk til hjemmene, så bidro også de folkelige visene, som alle sang, til utbredelsen av et felles italiensk språk.

Både på dialekt og standard språk så gjenspeiler sangene de sosiale, politiske og språklige endringene som siden 60- og 70-årene gradvis har blitt del av den felles kulturelle bagasje for hele nasjonen.

Tartaglione2

Mercoledi 27 aprile alle ore 19.30 Stranges Stiftelse, Klostergaten 28

Roberto Tartaglione

terrá un intervento intitolato:

Italiano in giro di DO: sul influenza della canzone italiana sul consolidamento dell’italiano standard

Si dice qualche volta che l’Italia l’ha fatta Garibaldi e l’italiano l’ha fatto la televisione. Ma insieme con la televisione (le scuola, la radio ecc) a portare l’italiano in tutte le case è stata la diffusione di canzoni popolari che venivano cantate da tutti. Dal dialetto alla lingua, la canzone rispecchia mutamenti sociali, politici, e soprattutto linguistici che a partire dagli anni Sessanta e Settanta sono diventati progressivamente “bagaglio culturale” di tutta la nazione.

Tartaglione

CURRICULUM: Roberto Tartaglione, Direttore di Scudit, Scuola d’Italiano Roma: laureato in Filologia Romanza si è sempre occupato di Italiano per stranieri. Ha insegnanto in diversi paesi (Usa, Islanda, Norvegia, Germania, Iran, Turchia, Russia) per conto di Università, Istituti di Cultura e Centri Culturali pubblici e privati. E’ autore di una decina di testi di italiano per stranieri ed è appena uscita la sua ultima Grammatica della lingua italiana per stranieri (Alma Edizioni 2015). Per i Comitati Dante Alighieri di Norvegia ha già fatto un “giro di conferenze” nel lontano 1992 e in queli stessi anni ha tenuto anche un corso di Italiano per il Centro Culturale di Bergen (prof.ssa Giovanna Petitti). Curriculum in http://www.scudit.net/robertotartaglione.htm


Tirsdag 15. mars kl.19.30 på Stranges Stiftelse, Klostergaten 28.

Gianmarco Pitzanti

Vil holde et foredrag om:

“Le medicine e la comunicazione sul web in Italia

Pitzanti2

Sosiale medier og avisene er fulle av opplysninger, ytringer og artikler om nye medisinske praksiser, nye dietter og nye måter å ta vare på seg selv og egen helse. Blant såkalte alternative eller komplementære medisinske praksiser er homeopati ledende. Denne medisinske tilnærmingen tar utgangspunkt i et holistisk syn på mennesket, hvor kropp og sjel ikke lar seg skille. Ikke bare det, teoretikere innenfor homeopati mener at for å helbrede kroppen, så må man ta utgangspunkt i sjelen, noe som gjør det unødvendig å gripe inn i biokjemiske prosesser, og heller strebe etter å gjenvinne energetisk likevekt i hele mennesket.

Fra et vitenskapelig ståsted er forskjellene mellom biomedisin og homeopatisk medisin tallrike, og disse forskjellene synes ikke minst i måten spesialister og publikum kommuniserer om behandling. I løpet av foredraget vil disse forskjellene i forståelsen av medisin og helbredelse, og ikke minst av mennesket, utdypes og drøftes.

Gianmarco Pitzanti (1981) har et Phd i italiensk lingvistikk fra Università di Cagliari, og han forsker på vitenskapelig-medisinsk kommunikasjon samt kommunikasjon om alternativ medisin på nettet. Han er for tiden på et semesteropphold som gjesteforsker og samarbeidspartner ved avdeling for italiensk ved Universitetet i Bergen.

Martedi 15. marzo alle ore 19.30 Stranges Stiftelse, Klostergaten 28

Gianmarco Pitzanti

terrá un intervento intitolato:

“Le medicine e la comunicazione sul web in Italia”

Pitzanti

Le nostre bacheche sui social network e le pagine dei giornali sono invase da articoli di divulgazione medica a proposito di nuove pratiche, nuove diete e nuovi modi di prendersi cura di sé e della propria salute. Tra le pratiche cosiddette alternative o complementari la medicina omeopatica la fa sicuramente da padrona. Questo approccio medico ha come punto di partenza una visione olistica della persona vista nella sua unità indissolubile tra corpo e anima. Non solo, i teorici dell’omeopatia pensano che per curare il corpo si debba partire dall’anima e che non sia necessario intervenire sui processi bio-chimici, ma sia più giusto ristabilire l’equilibrio energetico dell’essere umano nella sua interezza.

Le differenze sul piano scientifico tra la medicina scientifica e quella omeopatica sono tante e queste differenze sono evidenti anche nel modo di comunicare e divulgare tali pratiche tra gli specialisti e il pubblico. La relazione che verrà presentata sarà quindi un’occasione di approfondimento e confronto per osservare da vicino le differenze tra questi due modi di intendere la medicina ma soprattutto l’uomo.

Gianmarco Pitzanti (1981) è Phd in linguistica italiana all’Università di Cagliari e nella sua ricerca si occupa della comunicazione medico-scientifica e delle medicine alternative sul web.

Svolge in questo momento un semestre di collaborazione con il dipartimento di italianistica dell’Università di Bergen.


Invitasjon Foredraget og Karneval Fest


Onsdag 10. februar kl.19.00 på Stranges Stiftelse, Klostergaten 28.

Andrea Rinaldi

vil holde følgende innlegg:

“Sulle orme di Dante: l’Italia di Ezra Pound”

I april 1908 kommer den amerikanske poeten Ezra Pound i Italia for første gang, hvor den italienske kulturen og kunsten forfører ham for alltid. Han besøker Venezia, som fascinerer ham dypt, og der publiserer han sitt første verk, A Lume Spento, en tittel som henviser til en vers i Sang III i Dantes Skjærsild. Pound kommer tilbake til Italia i 1924 og blir der til 1945. Etter å ha vært internert i 12 fryktelige år i et psykiatrisk sykehus er han tilbake igjen i 1958, og han bestemmer seg for å bosette seg for godt i den venetianske lagunen. Pound er gravlagt i den monumetale kirkegården på San Michele øyen. Dante forblir et konstant holdepunkt i Pounds arbeider. Rinaldi vil presentere Pounds gjenlesning av Dantes diktning og Pounds italienske reiser; fra Venezia til Rapallo og fra Napoli til Tirol, og gjennom Roma og Rimini.

Ezra2

Andrea Rinaldi (1977) har studert moderne historie ved Università degli Studi di Bologna. I 2010 fullførte han en MPhil i sammenlignende historie og økonomisk og sosial politikk ved Università Autonoma di Barcellona, med en hovedoppgave kalt: Ezra Pound e il movimento fascista. Han har siden 2010 vært stipendiat ved Institutt for fremmed språk ved Universitetet i Bergen, der han underviser om italiensk historie og kultur, og hvor han tilhører en forskningsgruppe om Modernism and Christianity. Rinaldis avhandling handler om Pounds religiøse overbevisning og dens innflytelse på hans politiske tankegods, og spesielt Pounds tilknytning til italiensk fascisme. 

Mercoledi 10. febbraio alle ore 19.00 (!)

Stranges Stiftelse, Klostergaten 28

Andrea Rinaldi

terrá un intervento intitolato:

“Sulle orme di Dante: l’Italia di Ezra Pound”

Nell’aprile del 1908 il poeta statunitense Ezra Pound arriva in Italia, e la cultura e l’arte italiana lo seducono per sempre. Visita Venezia e ne rimane intimamente affascinato, e lì pubblica anche la sua prima opera, A Lume Spento, titolo che allude a un verso del Canto III del Purgatorio dantesco. Pound tornerà di nuovo in Italia nel 1924 e vi rimarrà fino al 1945, e poi ancora nel 1958, quando deciderà di stabilirsi nella laguna veneta e passare lì la sua vecchiaia dopo i 12 terribili anni d’internamento in un ospedale psichiatrico. Oggi Pound è sepolto nel cimitero monumentale che sorge sull’isola di San Michele. Dante rimarrà un riferimento costante nell’opera di Pound. Durante la conferenza si presenteranno la rilettura di Dante e i principali luoghi dell’Italia poundiana: da Venezia a Rapallo e da Napoli al Tirolo, passando per Roma e Rimini.

Ezra1

Andrea Rinaldi (1977) é laureato in Storia Contemporanea all’Università degli Studi di Bologna. Nel 2010 ha ottenuto il Master di avviamento alla ricerca in Storia Comparata, Politica economica e sociale all’Università Autonoma di Barcellona con la tesi intitolata Ezra Pound e il movimento fascista. Dal 2010 è dottorando nel Dipartimento di Lingue Straniere dell’Università di Bergen, dove ha insegnato Storia e Cultura italiana, e forma parte del gruppo di ricerca Modernism and Christianity. La sua tesi si occupa dell’influenza del pensiero religioso di Pound sulle sue convinzioni politiche, in particolare in relazione alla sua adesione al fascismo italiano. Ha pubblicato alcuni testi su quest’argomento.