Om Dante

Società Dante Alighieri er en italiensk organisasjon som ble grunnlagt i Italia i 1889. Formålet er å fremme italiensk språk og kultur i Italia og i verden for øvrig. Organisasjonen har i dag mer enn 400 lokalforeninger med tilsammen ca. 500.000 medlemmer. Hovedsetet befinner seg i Roma. Tyskland har sitt Goethe-institutt, England sitt British Council, Frankrike sitt Alliance Francaise – og Italia sitt Società Dante Alighieri.

Dante Alighieris sentralstyre i Roma (Sede Centrale) – tilbyr skole-/kursopplegg i Italia, noen med stipend.

Dante Alighieri i Norge er representert i Oslo, Trondheim, Kristiansand, Bergen, Halden Stavanger og Røst. Alle foreningene har både norske og italienske medlemmer. Vi arrangerer månedlige møter med foredrag og andre aktiviteter. Foredragene er i hovedsak på italiensk, men du behøver ikke være perfekt i italiensk for å ha glede av møtene.

Dante-foreningen i Bergen 

På slutten av 50-tallet var det etterhvert mange i Bergen som så behovet for å dyrke sine interesser for Italia noe mer aktivt. Den 19. november 1958 møtte nærmere 90 personer fram til det første konstituerende møte på Handelshøyskolen til hva som skulle bli “et stykke Italia i Bergen”.

jubileum 1Foreningen Dante Alighieri ble en realitet og medlem i det verdensomspennende nettverket av italienske interesseforeninger. Titlene på de første styremedlemmene forteller sitt om hvilke lag av Bergens befolkning som den gang hadde Italia på agendaen.

Stiftelsesdagen var 17. februar 1959, og følgende ble valgt til styremedlemmer: sekretær Anna Bugge, italiensk- lærerinne Lillian Rickfeldt, lektor Harald Horvei, konsul Johan Rieber Mack (formann) og overingeniør Fredrik Sundby. På et senere møte ble Arne Nordø valgt som en av foreningens revisorer. I 1965 var Nordø også formann i foreningen.

Markante gjester

Blant foredragsholderne det første året kan nevnes professor Hans Peter L’Orange fra det norske instituttet i Roma og den italienske ambassadøren i Oslo på den tiden, prins Guido Colonna di Paliano. Senere skulle kulturpersonligheter som forfatteren Italo Calvino og filmregissøren Ettore Scola bli å finne blant mange spennende foredragsholdere på foreningens ulike “conferenze” i Bergen. Også musikernavn som Elisabeth Norberg-Schulz og Aldo Ceccato kan trekkes fram.

Siden skulle Dante-foreningene bli et italiensk hjem i Bergen for Arne Nordø og er det fremdeles når foreningen markerer sitt 60 års jubileum i 2018.

Som ungt ektepar med småbarn hadde vi på den tiden stort behov for å komme ut og lufte oss litt. Da bød møtene i Dante på en slik anledning, og vår kjærlighet til Italia bare vokste. Det var kanskje tilfeldig at det ble italiensk, men jeg har hatt stort utbytte av kontakten med Italia og er blitt kjent med mange gjennom det italienske miljøet i Dante, sier en begeistret Nordø.

Medlemstallet i foreningen har vari- ert helt fra start. Gjennomsnittet ligger på 150, men det har vært oppe i 200 italofile registrerte medlemmer. I de senere har Stranges Stiftelse vært et populært lokale for Dante-foreningens møter i Bergen.

Dante-foreningen skulle etterhvert bli nært knyttet opp mot det italienske kulturinstituttet Centro Culturale Italiano, som var initiert av Italias ambassade i Oslo og etablert i Bergen januar 1961. En drivende kraft ankom Bergen i 1964, og fra 1967 ble Giovanna Petitti “direttrice del Centro”. Hun ble raskt en sentral skikkelse i det norsk-italienske miljøet i Bergen.

– Ja, uten Giovanna hadde det neppe gått bra, verken med Dante eller kultursenteret, innrømmer Nordø. – De periodene vi manglet ledere for Dante, da var velvillige Giovanna der. Hun var nærmest vår beskytterinne. Heller ikke styremedlemmer var så lett å oppdrive.

Giovanna Petitti selv trekker heller fram sin italienske kollega Andrea Vergari blant de profilerte lederne for Dante og kulturinstituttet og dagens leder, Lise Sunnanå. Også Christian Andersen har gjort en kjempejobb for Dante i en årrekke, påpeker hun.

jubileum 2

En kreativ leder

Vergari var kjeveortoped på Odontologisk Institutt her i Bergen, men samtidig leder på Centro Culturale fra 1996 til 2001. Han utviste stor grad av italiensk kreativitet, og Petitti minnes den gangen Vergari skaffet en ekte veneziansk gondol til Bergen. Samme gondol “trafikkerer” fremdeles norske farvann som bryllupsbåt mot gebyr på Sognefjorden! En annen gang organiserte han gatesjakk turnering på Torgalmenningen.

Tidligere instituttleder Lise Sunnanå minnes første gang hun traff Vergari:

Jeg jobbet våren 1999 på Pasta- sentralen i Bergen og savnet fortsatt Italia som jeg flyttet fra året før, så jeg klarte ikke å dy meg og tok kontakt med en gruppe personer som spiste der ofte og som snakket italiensk.

En av dem var Andrea, som tilbød meg å starte som italiensklærer på senteret. Dette takket jeg ja til, men sa at jeg først skulle være i Firenze ett år på utveksling. Han ba meg ta kontakt når det nærmet seg retur til Bergen.

Det gjorde jeg, og vi avtalte å møtes i Verona i juli 2000, hvor han ga meg og nøklene til senteret, samt telefonnummeret til Giovanna Petitti. Jeg ringte Giovanna, og dermed var vi i gang!

– Siden har Giovanna har vært mer enn en inspirasjonskilde for meg. Hun er en av mine beste venner – nesten som i familie.

Språkkurs som basis

Virksomheten ved Centro Culturale Italiano er i dag basert på språkkurs med ulik vanskelighetsgrad. I tillegg arrangeres utstillinger, film- og temakvelder.

– Det er gjerne gjennom språkkursene på Centro vi har kunnet rekruttere nye medlemmer til Dante-foreningen, forteller Sunnanå, som i tillegg til å være instituttstyrer også er leder i Dante-foreningen.

Alderssammensetningen i foreningen er gjerne 40 pluss, hvor hovedtyngden er nordmenn som har Italia som interesse og kan følge foredragene på italiensk, men også yngre italienere på studieopphold eller bosatt i Norge for kortere eller lengre tid, er blant deltakerne på Dante- foreningens møter som holdes seks til åtte ganger årlig. Også i jubileumsåret kan foreningen Dante Alighieri i Bergen by på en rekke interessante foredrag. Disse legges gjerne opp i samarbeid med de øvrige Dante-foreningene i Norge, som vi finner i Oslo, Halden, Kristiansand, Stavanger og Trondheim. For dem som vil vite mer og kan tenke seg å bli medlemmer vil nettadressen http://www.dantebergen.org kunne gi mer og interessant bakgrunn.

Ledere og styret

Fra starten i 1959 har følgende personer vært ledere i Dante for en eller flere perioder: Johan Rieber Mack, Elin Jenssen, Arne Nordø, Jan van Vugt, Anthonie (Toni) Nestaas, Brit Hauge, Anne Margrethe Konow-Lund, Jan Johnsen, Kari Aaraas, Ann-Magritt Sævold, Kolbjörn Blücher, Giovanna Petitti, Nina Goga, Christian Andersen, Andrea Vergari, Lise Sunnanå, Bruno Giusti, Tore Skaug og Graziella Van den Bergh.

Dagens styre:

Styreleder:
Graziella Van den Bergh

Nestleder:
Christian Andersen

Styremedlem:
Margrethe Moe Sandven
Tore Skaug
Olav Østtveit
Angelo Sperlecchi


LOVER FOR FORENINGEN DANTE ALIGHIERI, COMITATO DI BERGEN.

Vedtatt den 17.februar 1959, forandret den 18.januar 1960 og den 31.januar 1967.

1. Bergensavdelingen av ”Dante Alighieri”, stiftet den 17.februar 1959, har som formål å utbre kjennskap til italiensk språk og kultur og t

il italienske livsforhold. Foreningen vil prøve å oppnå sitt formål bl.a. ved foredrag på italiensk og norsk, ved møter som arrangeres i italiensk atmosfære, og ved spredning av italiensk litteratur. Foreningen, som er upolitisk, vil også være et forum for norsk-italiensk samarbeid på det kulturelle området.

2. Foreningen arbeider på linje med de øvrige norsk-italienske foreningene i Norge. Den står tilsluttet ”Dante Alighieri” forbundet i Italia, med hovedsete i Roma, og retter seg etter de statutter som til enhver tid er gjeldende for denne organisasjon.

3. Interesserte kan stå som medlemmer, uansett nasjonalitet.

4. Styret velges for 2 år ad gangen på foreningens årsmøte av og blant medlemmene og består av 5 personer: Formann, viseformann, sekretær, kasserer og et ordinært styremedlem.

Formannen velges ved eget valg, mens de øvrige styremedlemmer velges under ett. Hvert år skal minst to nye styremedlemmer velges. Et styremedlem kan gjenvelges for maksimum 2 på hinannen følgende perioder, men generalforsamlingen kan om nødvendig dispensere.

På årsmøtet velges likeens 2 suppleanter og 1 revisor. Valg på styret skjer ved enkelt flertall. Ved likt stemmetall på flere kandidater avgjøres valget ved loddtrekning om nødvendig.

5. Styret innkaller til årsmøte med minst 8 dagers varsel. På årsmøtet – det første i kalenderåret – avlegger styret rapport for virksomheten i det forløpne år, det foreligger revidert regnskap og det foregår valg. En valgkomite på 3 medlemmer oppnevnt på foregående årsmøte innstiller, og leder valget som er skriftlig.

6. På årsmøtet avgjøres størrelsen av den årlige kontingent ved enkelt flertall. Medlemskap og kontingent føler kalenderåret.

7. Endringene i lovene vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall, dog med 4/5 flertall for punktene 1, 2, 3s vedkommende. Med hensyn til lovendringene er generalforsamlingen beslutningsdyktig hvis 1/5 av foreningens medlemmer er tilstede, er mindre enn 1/5 tilstede utsettes vedtaket til følgende generalforsamling, som da er beslutningsdyktig uansett antall tilstedeværende. Forslag om endring i lovene må sendes styret innen årets utgang.

31.januar 1967

STYRET

175x175bb


La Società Dante Alighieri è un» associazione fondata in Italia nel 1889. Il suo scopo è la diffusione della lingua e della cultura italiane in Italia e nel resto del mondo. L’associazione ha oggi più di 400 comitati locali con circa 500.000 soci. La sede centrale è a Roma. La Germania ha il Goethe-institutt, l’Inghilterra il British Council, la Francia l»Alliance Francaise, e l’Italia la Società Dante Alighieri.

La Sede Centrale della Società Dante Alighieri a Roma offre ai soci corsi di lingua e di cultura italiane in Italia.

La Dante Alighieri in Norvegia è presente ad Oslo, Trondheim, Kristiansand, Bergen, Halden, Stavanger e Røst. Tutti i comitati hanno soci norvegesi ed italiani. Organizziamo riunioni mensili con conferenze e altre attività. Le conferenze sono quasi sempre in italiano, ma non è indispensabile una perfetta conoscenza della lingua per poterle seguire.


In memoria di Giovanna Petitti

Screenshot at May 30 21-39-18
La nostra cara e bella romana, la nostra passionale, divertente e intelligente Giovanna Petitti si è spenta serenamente all’alba norvegese del 30 maggio 2018.
Ne danno il triste annuncio tutti i suoi familiari, che erano con lei al momento in cui se ne è andata.
Giovanna, una delle donne più speciali che si abbia la fortuna di incontrare in una vita, aveva 89 anni.
Tutta la comunità italo-norvegese di Bergen ha perso non solo una cara amica, un’anima gentile e generosa e un’ispirazione di vita, ma anche un’insegnante della lingua e della cultura italiana conosciuta e altamente rispettata in tutta la Norvegia da almeno 60 anni.
Giovanna è arrivata in Norvegia nel 1964. Poco tempo dopo, ha cominciato a lavorare come docente.
Giovanna infatti ha insegnato lingua e cultura italiana per tanti anni presso l’Università di Bergen e presso il Centro Culturale Italiano di Bergen, fondato nel 1962 e di cui fu la prima direttrice. Giovanna è stata una direttrice preziosa che non mancava mai di dedicare il suo tempo e le sue energie alla diffusione della lingua e della cultura italiana in Norvegia.
Per la Società Dante Alighieri, di cui è stata presidente per tanti anni, Giovanna ha tenuto numerose presentazioni, non solo a Bergen ma anche nel resto della Norvegia.
Grazie alle sue notevoli conoscenze, alla sua socievolezza, alla sua tolleranza e apertura mentale e alla sua simpatia, Giovanna è riuscita a stabilire un forte network e a mantenere un durevole legame tra la Dante di Bergen e la sede principale a Roma.
Giovanna era una delle persone più generose e colte che si abbia la fortuna di incontrare. Molte volte prestava il suo bellissimo appartamento a Roma ad amici e conoscenti, molte volte offriva spontaneamente di fare da cicerone a norvegesi e italiani che andavano in vacanza a Roma. Roma, la città natale di Giovanna, perennemente nel suo cuore, nelle sue memorie e nelle sue parole. Tutti si innamoravano di Roma solamente ascoltando lei parlarne.
Giovanna era una donna forte. Madre di tre figli, è riuscita con apparente facilità a orchestrare magnificamente una vita da madre, professoressa e le numerose attività svolte per il Centro Culturale e per la Dante di Bergen.
Purtroppo, oggi bisogna dire addio a questa donna eccezionale, questa risorsa intellettuale e questo esempio da seguire. I nostri pensieri, la nostra empatia e il nostro conforto vanno a tutta la famiglia di Giovanna, a tutti i suoi cari.
Questa comunità italo-norvegese, a cui Giovanna ha dedicato la maggior parte della sua vita, grazie a lei, ha radici forti. Ci ripromettiamo tutti di mandare avanti al meglio possibile questo incarico impegnativo, ma gratificante, che è l’eredità che Giovanna ci ha lasciato.
Grazie, Giovanna!

Da noi tutti della Società Dante Alighieri e del Centro Culturale Italiano di BergenScreenshot at May 30 20-55-25

Vår alles kjære, kunnskapsrike, lidenskapelige, humoristiske og gode Giovanna Petitti sovnet fredfullt inn i natt, med sin familie rundt seg. Hun ble 89 år gammel. Vi i det norsk-italienske miljøet i Bergen har mistet en nær venn, en inspirert ildsjel og en høyt respektert lærer og formidler av italiensk språk og kultur gjennom nesten 60 år. Giovanna underviste i italiensk i mange år ved Universitetet i Bergen og på kveldstid ved Centro Culturale Italiano. Hun var en høyt skattet leder, og foredragsholder i Dante Alighieri i Bergen, og i resten av Norge. Gjennom sitt vennskap og sin undervisning bygget hun et sterkt nettverk av Italia-venner i Bergensområdet og helt til Dante hovedorganisasjonen i Roma. Giovanna var generøs med å låne bort sin leilighet i Trastevere, og mange har hatt glede av hennes inspirerte guiding i Roma, byen som alltid stod hennes hjerte nær. Å kombinere ansvaret for sin familie med undervisning på universitet og Centro har vært krevende. Det er et langt og rikt liv og lang og rik arbeidsdag som er slutt. Våre tanker går til Giovannas familie. Miljøet som Giovanna dyrket frem i Bergen har sterke røtter, og arbeidet vil bli forsøkt videreført i hennes ånd. Hun passer nok fortsatt på oss.
Fra oss alle i styret i Dante Alighieri foreningen og Centro Culturale Italiano i Bergen

3 thoughts on “Om Dante

 1. Ho un bellissimo ricordo delle sue due visite al Museo della Cattedrale di Anagni. Sono stato la sua guida in entrambe le occasioni. Una persona davvero gentile e di grande intelligenza.

 2. Min far var fra Torino , min mor Norsk , adoptert , men vokst opp her i Norge . Så kan lite italiensk , hva koster å bli medlem ?…🤔

  • Hei. takk for melding og høres ut som en god kandidat for Dante. Det koster ofr Vanlig medlem – 350 kroner
   og forPar/Familie – 600 kroner. Du kan melde deg på via web siden på bli medlem knappen. Elles så er du velkommen å komme for å se hvordan vi har det før du melder deg inn.

   Hilsen
   Olav Østtveit

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s